Košík je prázdný


Info o nákupu a zpracování osobních údajů (Cookies a GDPR )

Průvodce nákupem

 • Vybírejte zboží z našeho obchodu a vkládejte zboží do košíku.
 • Odešlete objednávku a očekávejte její potvrzení. Potvrzení objednávky je generováno automaticky a bude Vám zasláno e-mailem.
 • Osobní odběr je možný pouze po potvrzení objednávky naším operátorem.
 • Jestliže jste zvolili doručení zásilky, očekávejte ji ve sjednaném termínu a překontrolujte při převzetí, zda je kompletní a nepoškozená.
 • Reklamaci poškozené a nekompletní zásilky uplatněte v den převzetí zásilky.
Hodnota objednávky s DPH cena přepravného s DPH
do 5999,- 249,-
od 6000,- 199,-
Osobní odběr ZDARMA


Provozovatel Patzel David, Letovská 776, 199 00 Praha 9, IČ: 04060199, (dále jen „prodávající“) jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat své zákazníky (dále také jen „subjekty údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany prodávajícího, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany prodávajícího.

1. Jaké osobní údaje o Vás prodávající zpracovává?


Prodávající zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů tyto osobní údaje:

 • adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa trvalého nebo jiného pobytu, telefonní číslo, e-mailová adresa)
 • popisné údaje
  Prodávající zpracovává osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

  2. K jakým účelům a na základě jakých právních titulů prodávající Vaše osobní údaje zpracovává?


  Dodání objednaného zboží/uskutečnění prodeje

 • Zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy.
 • V případě tvorby objednávky prodávající shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa. Sdělení těchto osobních údajů subjektem údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu kupní smlouvy, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů, případně k jeho kontaktování.
 • Prodávající dále v souvislosti s prodejem zboží může zpracovávat osobní údaje subjektu údajů v rozsahu, který vyplývá z konkrétní smlouvy či ze zákona.

  3. Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?


  Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle prodávajícího a jeho zaměstnanců zpracovávány také partnery prodávajícího, kteří se podílí na plnění jeho závazků plynoucích z uzavřených smluv se zákazníky. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si prodávající pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim. V souladu s výše uvedeným pak prodávající předává osobní údaje zákazníků společnostem TOPTRANS EU, a.s., dále případně i jiným firmám zajištujícím přepravu zboží.

  4. Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?


 • Vaše osobní údaje prodávající zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.
 • V případě plnění právních povinností prodávající zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

  5. Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany prodávajícího?


  Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

 • Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno)
 • Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou prodávajícím zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení GDPR)
 • Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné)
 • Právo na opravu (právo požadovat, aby prodávající bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají)
 • Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby prodávající omezil zpracování, mj. v případě uplatnění práva na opravu, nebo pokud by ze strany prodávajícího byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz)
 • Právo na výmaz (právo požadovat, aby prodávající Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje prodávajícím zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany prodávajícího byly osobní údaje zpracovávány protiprávně)

  6. Cookies


  V rámci provozu našich webových stránek provádíme též zpracování cookies.
  Cookies jsou textové soubory obsahující informace, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.
  Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.
  Na našich webových stránkách používáme následující cookies:
 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies nelze zakázat, pokud chcete využívat naše webové stránky.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem. Souhlas s používáním cookies může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.
  Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů v položce Nástroje.

  7. Jak můžete prodávajícího kontaktovat?


  V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na nás písemně na adrese Letovská 776, 199 00 Praha 9, či na tel. č. 704781123 nebo na e-mailové adrese: info@autodily-vyfuky.cz.